Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Treść

Informujemy, że od 15 lutego br. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych oraz przyjmowanie od rodziców deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach. Rekrutacja na wolne miejsca będzie prowadzona od 1 marca.

Miejskie przedszkola

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w roku 2024/2025 w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmowani będą kandydaci zamieszkali na terenie miasta Gorlice.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Gorlice będzie większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe tj. :

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal będzie  dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr 690/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Gorlice mogą być przyjęci do miejskiego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponować będzie nadal wolnymi miejscami.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 19 stycznia 2024 r.

68647